Skip to main content

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Detai Cleaning s.r.o.., IČO: 01597604, se sídlem Tovarova 1211, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208998(dále jen„Detai Cleaning“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb, zboží či software (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Detai Cleaning a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „klient“).

1.2 VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Detai Cleaning a klientem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.3 Klient odesláním objednávkového formuláře nebo e-mailu Detai Cleaning stvrzuje, že se seznámil s VOP a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Detai Cleaning. VOP jsou k dispozici na internetových stránkách Detai Cleaning: www.detai.cz.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Na základě smlouvy Detai Cleaning poskytuje klientovi své Detai Cleaning služby – úklidove služby (dále jen „produkt“).

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Pro objednání produktu vyplní klient objednávkový formulář. K platnosti objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři a tento odeslat. Detai Cleaning po obdržení objednávky toto obdržení neprodleně klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři.

3.2 Klient může provést objednávku produktu rovněž prostřednictvím elektronické pošty odesláním e-mailu na elektronickou adresu Detai Cleaning, popř. rovněž osobně nebo telefonicky. Detai Cleaning po obdržení objednávky toto obdržení neprodleně klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu klienta, ze které byla objednávka odeslána.

3.3 Odesláním objednávky se klient zavazuje k odebrání zvoleného produktu a k uhrazení příslušné částky

3.4 Smluvní vztah mezi Detai Cleaning a klientem vzniká přijetím objednávky klienta a jejím potvrzením. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3.5 Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Na VOP je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena produktu je stanovena vždy u konkrétního produktu dle aktuální nabídky uvedené na internetových stránkách Detai Cleaning a je platná k okamžiku odeslání objednávkového formuláře nebo objednávkového e-mailu klientem.

4.2 Cena za provozní/udržovací servis produktu  je stanovena v závislosti na typu produktu dle aktuálně platného ceníku Detai Cleaning, který je zveřejněn na internetových stránkách Detai Cleaning

4.3 Cenu za objednaný produkt klient uhradí na základě vystavené zálohové faktury, která bude klientovi zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta po potvrzení objednávky, a to bezhotovostně na bankovní účet Detai Cleaning a ve lhůtě 15 dnů od vystavení faktury, popř. v jiné lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Detai Cleaning uvedený ve faktuře.

4.4 V případě prodlení klienta s úhradou ceny za produkt je Detai Cleaning oprávněn po klientovi požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

5. MOŽNOSTI KONTAKTOVÁNÍ UNIQ SYSTEMS

5.1 Detai Cleaning zpracovává osobní údaje klientů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, a za účelem jejich ochrany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

5.2 Rozsah a způsob zpracování osobních údajů ze strany Detai Cleaning, jakož i rozsah práv klientů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů jsou upraveny v Zásadách zpracování osobních údajů Detai Cleaning, se kterými je klient povinen seznámit se před uzavřením smlouvy.

5.3 Klient odesláním objednávkového formuláře Detai Cleaning stvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů Detai Cleaning a že bere výslovně na vědomí, že tyto zásady zpracování osobních údajů jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Detai Cleaning. Zásady zpracování osobních údajů Detai Cleaning jsou k dispozici na internetových stránkách Detai Cleaning: www.detai.cz.

5.4 Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů ze strany Detai Cleaning pro plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a její následnou evidenci. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Detai Cleaning také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a nabídek klientovi, a to i elektronickými prostředky (zejména e mail, SMS zprávy, telemarketing). Klient má právo kdykoliv Detai Cleaning sdělit, že s tímto zasíláním či kontaktováním nadále nesouhlasí, a to zasláním zprávy na elektronickou adresu Detai Cleaning: info@detai.cz.

5.5 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Detai Cleaning o změně ve svých osobních údajích, a to nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

7.1 Detai Cleaning v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek Detai Cleaning

6.2 Klient souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač s tím, že Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

6.3 Klient bere na vědomí, že Detai Cleaning v rámci své činnosti využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

6.4 Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má klient, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na klienta, který je podnikatelem a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.2 V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Detai Cleaning zaslána kupní cena na bankovní účet klienta, který za tímto účelem klient Detai Cleaning sdělí.

7.3 Detai Cleaning má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy klient neuhradí plnou výši ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a VOP je pro případné spory rovněž dána pravomoc českých soudů. Bude-li jakýkoli spor mezi Detai Cleaning a klientem rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně jen soud dle sídla Detai Cleaning. Smluvní strany se však zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých případných sporů vzešlých ze smlouvy a VOP nebo v souvislosti s nimi.

8.2 Klient souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách Detai Cleaning a s doručováním na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři, popř. na jinou elektronickou adresu, kterou Detai Cleaning poskytne.

8.3 Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.4 Jakákoli práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi Detai Cleaning a klientem anebo smlouva jako celek může být ze strany Detai Cleaning převedena nebo postoupena na třetí osobu, k čemuž poskytuje klient předem svůj souhlas. Klient je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi Detai Cleaning a klientem anebo smlouvu jako celek převést či postoupit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Detai Cleaning.

8.5 Klient bere na vědomí, že Detai Cleaning je oprávněn svou pohledávku ze smlouvy postoupit na třetí osobu. Detai Cleaning je oprávněn započíst veškeré své pohledávky za klientem, včetně pohledávek nesplatných.

8.6 Pro smluvní vztah mezi Detai Cleaning a klientem jsou závazné VOP ve znění zveřejněném na internetových stránkách Detai Cleaning v den uzavření příslušné smlouvy.

8.7 Znění VOP může Detai Cleaning měnit či doplňovat. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Detai Cleaning. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti dosavadního znění VOP.

8.8 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.9 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Detai Cleaning a klientem v postavení spotřebitele ze smlouvy

8.10 Kontaktní údaje Detai Cleaning jsou tyto: Mgr. Maksym Kozlenko, info@detai.cz,774 446 690.

9.11 VOP nabývají účinnosti dne 20.4.2022.